Actievoorwaarden


Algemeen:
 1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: 'de Actievoorwaarden') zijn van toepassing op de Actie VriendenLoterij PrijzenBingo voor de Hartstichting (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de VriendenLoterij, gevestigd te Amsterdam (1077 JZ) aan de Beethovenstraat 200.
 2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van VriendenLoterij PrijzenBingo voor de Hartstichting.
 3. De VriendenLoterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 4. Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.
 5. De VriendenLoterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-)website van de VriendenLoterij.
 6. De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de VriendenLoterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de VriendenLoterij. Deze beslissing is bindend.
Actie & Deelname
 1. Deelname aan de Actie is mogelijk door binnen de Actieperiode een (extra) lot te kopen via de Actiewebsite of door te bellen naar het gratis telefoonnummer 0800-1166, of te bellen met het VriendenLoterij ledenservicenummer en deel te gaan nemen aan de VriendenLoterij, of door de bij de Actie behorende bon in te vullen en te versturen aan de VriendenLoterij. Iedere deelnemer maakt kans op de prijzen uit het prijzenpakket van de Actie. Indien de deelnemer besluit mee te spelen via de bon onderaan de brief behorende bij de Actie, dan hoort deze binnen 3 weken of hij/zij € 100.000,- heeft gewonnen. Via de andere responsmogelijkheden wordt de deelnemer uiterlijk binnen 24-uur na aankoop lot op de hoogte gebracht van het te ontvangen bedrag.
 2. Deelname aan de Actie is gratis.
 3. Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 4. Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden - waarbij er in het laatste geval gedoeld wordt op (tijdelijke en vaste) medewerkers die direct dan wel indirect betrokken zijn bij (de uitvoering van) de Actie - zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
 5. Alleen mensen met een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer en met een Nederlands IP-adres kunnen deelnemen aan de Actie.
 6. De Actie staat open voor zowel deelnemers als niet-deelnemers aan de VriendenLoterij.
 7. De looptijd van de Actie is van 1 februari 2020 tot en met 29 maart 2020, 20.00uur.
 8. Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. De VriendenLoterij heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.
 9. Iedere deelnemer kan naar aanleiding van deze Actie maximaal 2 (gratis) loten ten behoeve van het meespelen aan de VriendenLoterij activeren.
 10. Winnaars moeten het originele winnende bewijs van deelname aan de Actie kunnen overleggen.
 11. Prijzen uit het prijzenpakket van deze Actie worden alleen dan uitgekeerd als:
  • binnen de Actieperiode door de winnaar een (extra) lot is gekocht van de VriendenLoterij en;
  • de eerste incasso van het inleggeld voor dat lot na aankoop daarvan succesvol is geïncasseerd.
Prijzen en trekking
 1. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijzen:
  Prijs omschrijvingAantal winnaarsBruto waardeKansspel belastingNetto waarde (cons. waarde)
  Geldbedrag € 100.000,-1€ 100.000,-€ 30.100,-€ 69.900,-
  TOTAAL1€ 100.000,-€ 30.100,-€ 69.900,-

  De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket is € 69.900.
  De prijzen worden ter beschikking gesteld door de VriendenLoterij.
 2. Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels:
  • een geldprijs boven een bedrag van € 449,- wordt door de VriendenLoterij met inhouding van de verschuldigde kansspelbelasting (30,1%) uitbetaald;
  • de VriendenLoterij neemt de kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening.
 3. Voorafgaand aan de Actie worden de prijzen door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris aan transactievolgnummers toegekend. De prijzen zoals vermeld in het prijzenoverzicht worden uitgekeerd als de transactievolgnummer waaraan betreffende prijs is toegekend, geactiveerd is door het kopen van een lot. Mocht aan het einde van de Actie blijken dat de winnende transactievolgnummers niet allemaal geactiveerd zijn, dan worden de prijzen alsnog verloot onder de deelnemers van de Actie. Alle prijzen uit het prijzenpakket van de Actie zijn aldus gegarandeerd. Een eventuele aanvullende trekking zal (indien nodig) verricht worden op week 16.
 4. De VriendenLoterij kan niet garanderen dat de prijzen bij deelname aan de Actie niet allemaal reeds vergeven zijn: De direct te winnen prijs kan gedurende de looptijd van de actie vallen. Dit betekent dat de prijs al gevallen kan zijn op het moment dat u instapt.
 5. De winkans is ingeschat op 1 op 70.000. De winkans is een voorspelling gebaseerd op vergelijkbare promotionele acties uit het verleden. Het aantal deelneemrs aan de Actie bepaalt uiteindelijk de werkelijke winkans.
 6. De winnaar ontvangt vóór 3 juni 2020 bericht d.m.v. post, email of telefonisch contact.
 7. De uitslagen zijn vanaf vanaf 3 juni 2020 terug te zien vriendenloterij.nl/uitslagen. Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie.
 8. De deelnemer stemt door deelname aan de Actie ermee in dat het de VriendenLoterij is toegestaan ten behoeve van de Actie algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar te maken, waaronder de aanhef, achternaam en postcode van prijswinnaars.
 9. Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de VriendenLoterij niet over de juiste of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer alleen een telefoonnummer heeft opgegeven en telefonisch niet bereikbaar is, vervalt het recht op de prijs eveneens. In beide gevallen behoudt VriendenLoterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.
 10. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.
 11. De VriendenLoterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.
 12. Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de VriendenLoterij hem uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. De VriendenLoterij behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen.
 13. Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd.
 14. De winnaar ontvangt 6 weken na bekendmaking de gewonnen geldprijs (minus kansspelbelasting) op hun bankrekeningnummer. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd.
 15. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 16. De VriendenLoterij stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren.
 17. De VriendenLoterij kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs.
  Eventuele foto's kunnen door de VriendenLoterij worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden. De VriendenLoterij en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.
Privacy
 1. Op de Actie is het Privacy Statement van de VriendenLoterij van toepassing zoals gepubliceerd op vriendenloterij.nl/privacy.
Aansprakelijkheid
 1. De VriendenLoterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van de VriendenLoterij.
 2. De VriendenLoterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.
 3. De VriendenLoterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de voor de actie gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer hiervan wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.
 4. Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt de VriendenLoterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.
 5. De VriendenLoterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de VriendenLoterij in het leven roepen.
 6. De VriendenLoterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.
 7. Indien de VriendenLoterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de VriendenLoterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de VriendenLoterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de VriendenLoterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.
 8. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de VriendenLoterij partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.
Overmacht
 1. De VriendenLoterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. De VriendenLoterij zal in dat geval zorg dragen voor een alternatieve prijs.
Overige informatie
 1. Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de VriendenLoterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van de VriendenLoterij niet toegestaan de software, de internet(Actie-)website of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.
Klachtenregeling
 1. Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via of via 088-0201020 of via het contactformulier op klantenservice.vriendenloterij.nl. De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van de VriendenLoterij.
Toepasselijk recht
 1. Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.